Tweet
Nameการศึกษาดัชนีการใช้พลังงานในอาคาร : กรณีศึกษาโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศไทย
Year2557
Researchersอ. กรกมล ตันติวนิช
Departmentคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Research Area
Research Type