Tweet
Nameสมบัติทางรีโอโลยีและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วกวนจากถั่วชนิดต่างๆ และส่วนผสมสำหรับขนมไส้ถั่วกวน
Year2557
Researchersผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์
Departmentคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Area
Research Type