Tweet
Nameผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสาร diosgenin ของยอด Dioscorea birmanica ในสภาพปลอดเชื้อ
Year2557
Researchersรศ.ดร. เยาวพา จิระเกียรติกุล
Departmentคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Area
Research Type