Tweet
Nameการศึกษาการกัดกร่อนของคอนกรีตในสภาวะกรดและการประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกกรดกัดกร่อน
Year2557
Researchersศ. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
Departmentสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
Research Area
Research Type