Tweet
Nameบทบาทของเซลล์มาโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยลิพอโพลีแซคคาไรด์ต่อการสร้างไซโตไคน์และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ
Year2557
Researchersอ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี
Departmentคณะทันตแพทยศาสตร์
Research Area
Research Type