Tweet
Nameปัจจัยกำหนดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพของประเทศไทยไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Year2557
Researchersรศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล
Departmentสถาบันทรัพยากรมนุษย์
Research Area
Research Type