Tweet
Nameการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
Year2557
Researchersรศ.ดร. พิภพ อุดร
Departmentสถาบันทรัพยากรมนุษย์
Research Area
Research Type