Tweet
Nameการรับเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Year2558
Researchersนายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์
Departmentสถาบันทรัพยากรมนุษย์
Research Area
Research Type