Tweet
Nameการศึกษาลักษณะการแสดงออกของแอนติเจนและความหลากหลายของยีน HNA-2a ในประชากรไทย
Year2558
Researchersรศ.ดร.พล.ตรี.หญิง อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
Departmentคณะสหเวชศาสตร์
Research Area
Research Type