Tweet

List of Theses

Displaying 91-100 of 2054 results.
Title: การปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อช่วยให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว (2538)
Author: อมราภรณ์ ตันติวิภาส - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Title: การประสานงานภายใน (2538)
Author: นุชจรินทร์ รัชชุกูล - สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
Title: การประเมินผลครึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) (2538)
Author: สุกัญญา บุญประเสริฐ - สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
Title: การปรับปรุงและพัฒนาระบบพรรคการเมือง (2538)
Author: วิชวุทย์ จินโต - สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
Title: การพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยการฝึกอบรมแบบ on the job training (2538)
Author: เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ - คณะเศรษฐศาสตร์
Title: การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (2538)
Author: สิทธิภาพ เมืองคุ้ม - สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
Title: การยกเครื่ององค์การเพื่อความอยู่รอดและการแข่งขัน (2538)
Author: ภักดี พละการ - สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์