Tweet

List of Theses

Displaying 101-110 of 2054 results.
Title: การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (2538)
Author: เยาวเรศ พลเขต - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Title: การศึกษาคำที่ใช้ในภาษาโฆษณา (2538)
Author: อุมาภรณ์ สังขมาน - คณะศิลปศาสตร์
Title: การศึกษาทัศนคติที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (2538)
Author: เบญจพร เตชะปรีชาวงศ์ - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ได้รับการประกันสุขภาพ (2538)
Author: เนตรชนก บัวเล็ก - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์