Tweet

List of Theses

Displaying 131-140 of 2054 results.
Title: การเรียกสังหาริมทรัพย์คืนเนื่องจากนิติกรรมตกเป็นโมฆะ (2538)
Author: ศิวะพร อาสนศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์
Title: การแปลงหนี้ใหม่ (2538)
Author: ทวีศักดิ์ นคนันท์ - คณะนิติศาสตร์
Title: การแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยกราฟฟิคบนโปรแกรมสำเร็จรูป (2538)
Author: มนชยา สุวรรณมนตรี - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Title: การโอนความเสี่ยงภัยในสัญญาซื้อขาย (2538)
Author: อัจฉรา คำด้วง - คณะนิติศาสตร์
Title: การใช้ภาษาของแพทย์ (2538)
Author: ฉันทณี รักธรรมยิ่ง - คณะศิลปศาสตร์
Title: การให้เหตุผลในคำพิพากษาคดีอาญา (2538)
Author: ยงยุทธ มหิสรากุล - คณะนิติศาสตร์
Title: กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ (2538)
Author: อุบล คล้ายฉิม - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Title: คนเลี้ยงช้างชาวไทยกวยจังหวัดสุรินทร์ (2538)
Author: รักษพล สกุลวัฒนา - สาขามนุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา