Tweet

List of Theses

Displaying 81-90 of 2054 results.
Title: การกระจายอำนาจในการดูแลรักษาป่าให้ชุมชน (2538)
Author: ดนัย ศรีโมรา - สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
Title: การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย (2538)
Author: สิริพร มณีภัณฑ์ - คณะนิติศาสตร์
Title: การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณอายุราชการ (2538)
Author: รัชนี ฝนทองมงคล - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Title: การดำเนินนโยบายของจีนต่อพม่าระหว่างปี 2531-2536 (2538)
Author: สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล - สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์
Title: การตัดสินใจขององค์กรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2538)
Author: ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ - สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการฑูต คณะรัฐศาสตร์
Title: การบูรณาการชาติในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2538)
Author: กิตติศักดิ์ นาคเมือง - สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์