Tweet
Nameการศึกษาปัจจัยเฉพาะชนชาติของผู้จัดการในบริษัทต่างชาติในประเทศไทย
Year2558
Researchersนางอาเนสก้า หว่อง
Departmentคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Research Area
Research Type