Tweet
Nameกระบวนการทำงานของมลทินประทับ และความตระหนักในมลทินประทับของผู้ป่วยจิตเวชหลังจำหน่ายและบุคคลแวดล้อมในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
Year2558
Researchersนายชัยพร อุโฆษจันทร์
Departmentคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Research Area
Research Type