Tweet
Nameการศึกษาความเหมาะสมของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
Year2558
Researchersนางสาวพินิจนันท์ สามาอาพัฒน์
Departmentคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Area
Research Type