Tweet
Nameการจำแนกการแจกแจงที่ใช้การแจกแจงแกมมาวางนัยทั่วไปเป็นพื้นฐาน
Year2558
Researchersนางอรวรรณ สุภาพึ่ง
Departmentคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Area
Research Type