Tweet
Nameการฉีดยา Ketorolac เปรียบเทียบกับการฉีด Triamcinolone เข้าในข้อไหล่เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติด
Year2558
Researchersนายแพทย์ศุภวัชร สามารถ
Departmentคณะแพทยศาสตร์
Research Area
Research Type