Tweet
Nameการติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาขยะในพื้นที่เทกองบนพื้นกลางแจ้งของประเทศไทยด้วยข้อมูลการสำรวจระยะไกล
Year2558
Researchersอาจารย์ ดร.ชญาดา พันธุ์สุข
Departmentคณะสาธารณสุขศาสตร์
Research Area
Research Type