Tweet
Nameการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี ในตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
Year2558
Researchersผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
Departmentคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Research Area
Research Type