Tweet
Nameการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-อินโดนีเซีย
Year2558
Researchersนางสาวอำภา แก้วกำกง
Departmentสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
Research Area
Research Type