Tweet
Nameจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพัฒนาสังคม 
Year2556
Start Date2/5/2013
End Date28/10/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์ 
Granterสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร