Tweet
Nameการประเมินผลโครงการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ 
Year2556
Start Date18/02/2013
End Date18/02/2014
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ 
Granterกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม