Tweet
Nameการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้มีประสิทธิภาพ  
Year2556
Start Date28/02/2013
End Date27/02/2014
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ 
Granterธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร