Tweet
Name จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์/วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM (ศูนย์ลูกค้าธุรกิจรายย่อย SMEs) 
Year2556
Start Date23/05/2013
End Date31/10/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ สุพจน์ ชววิวรรธน์ 
Granterธนาคารออมสิน