Tweet
Nameจัดจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 
Year2556
Start Date18/07/2013
End Date14/04/2014
Statusปิดโครงการ
Authorอาจารย์ ดร. ชุมพล บุญมี 
Granterสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข