Tweet
Nameจัดจ้างที่ปรึกษาร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำระบบสารสนเทศ ภายในอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬาและส่วนขยายในระยะที่ 2  
Year2556
Start Date26/07/2013
End Date23/09/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์ 
Granterการกีฬาแห่งประเทศไทย