Tweet
Nameจัดทำหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
Year2556
Start Date31/07/2013
End Date27/12/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. อุรุยา วีสกุล 
Granterมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร