Tweet
Nameจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
Year2556
Start Date27/08/2013
End Date23/01/2014
Statusปิดโครงการ
Authorผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี 
Granterสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง