Tweet
Nameการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางสเปคโตรโคปี 
Year2556
Start Date4/7/2013
End Date31/07/2013
Statusปิดโครงการ
Authorอาจารย์ ดร.สายสุรีย์ ประทีปทองคำ 
Granterบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด