Tweet
Nameจัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 
Year2556
Start Date8/7/2013
End Date5/9/2013
Statusปิดโครงการ
Authorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ 
Granterสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ