Tweet
Nameการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านกฎหมายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
Year2556
Start Date3/9/2013
End Date8/9/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 
Granterกรมสรรพสามิต