Tweet
Nameการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรุ่นที่ 34  
Year2556
Start Date26/07/2013
End Date27/07/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. อุรุยา วีสกุล 
Granterกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น