Tweet
Nameการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรุ่นที่ 36 
Year2556
Start Date26/08/2013
End Date30/08/2013
Statusปิดโครงการ
Authorรองศาสตราจารย์ ดร. อุรุยา วีสกุล 
Granterกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น