Tweet
Nameจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักเทศกิจ 
Year2556
Start Date14/08/2013
End Date30/09/2013
Statusปิดโครงการ
Authorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา ธูปแก้ว 
Granterสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร